Política de privadesa

Fragmenta Editorial, SLU, garanteix el compliment estricte de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i més concretament del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 5/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD). 

En aquest sentit, Fragmenta Editorial, SLU, es compromet a fer un tractament de les dades de caràcter personal ajustat als principis establerts per l’article 6 del RGPD, per al compliment dels quals ha adoptat totes les mesures necessàries. 

D’acord amb la normativa vigent, s’informa els usuaris que les dades recollides a través de formularis inserits a la web o de les adreces de correu que hi consten publicades, seran utilitzades amb l’única finalitat d’atendre peticions de contacte, remetre els butlletins periòdics als usuaris que s’hi hagin subscrit o tramitar les comandes on-line. Aquestes dades es conservaran mentre l’interessat no s’oposi al tractament esmentat.

Sempre que se sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari, s’informarà convenientment en cada cas de la identitat del responsable del tractament, de la finalitat per la qual s’obtenen les dades i els drets que l’assisteixen.

Fragmenta Editorial, SLU, fa ús de serveis externs a l’empresa per a la gestió de la seva comptabilitat, la gestió d’aquesta pàgina web o la gestió de la seva comunicació corporativa. Amb tots aquests serveis ha subscrit el corresponent contracte d’encarregat del tractament, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Així mateix, Fragmenta informa que, per al seu funcionament intern, fa ús de diversos aplicatius i serveis com Dropbox o Google, emmarcats en l’anomenat Privacy Shield i amb la garantia de les corresponents certificacions i els més alts estàndars de protecció en matèria de dades personals.

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició, recollits a l’article 12 LOPDGDD, dirigint-se per escrit a l’adreça postal o electrònica indicades a continuació, tot acreditant la seva identitat:

Així mateix, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ÚS DE COOKIES

En aquests moments, Fragmenta Editorial, SLU, fa ús de les cookies millorar l’experiència de l’usuari en aquest lloc web, tot recordant l’idioma de preferència. Així mateix, Fragmenta Editorial, SLU, usa Google Analytics per mesurar el comportament de l’usuari. Aquestes dades són anonimitzades per Google abans de ser emmagatzemades.

Fragmenta Editorial, SLU, no fa ús de les cookies per rastrejar els seus usuaris ni retenir informació personal de cap tipus.